Thumb b6a51b608f6b53126cb999c7b6530beefc405183
C8f42f1649a28ffc3e89e5a898bc2b56d6be0348

Kees Olijhoek

Deze in memoriam bus is aangemaakt omdat:

het Kees z'n wens was om aan KWF te doneren. Zijn hoop was dat in de toekomst meer mensen geholpen kunnen worden in hun strijd tegen kanker en kans op genezing groter wordt.
52

donaties

€ 2.104

ingezameld