Thumb 25f3e2b0dde7a058eed828316d21a57559b906e2
6bbb30dfb9fe8af8cad175e635259151588ebbba

Jan Heijne

Deze in memoriam bus is aangemaakt omdat:

Jan Heijne is heen gegaan.

De oude man zei niets meer: voorbij voorbij. En de telegraafdraden zoemden: voorbij voorbij.
"Uit Voorbij voorbij van De Kift. Tekst: Wolgang Borchert."

18

donaties

€ 350

ingezameld